Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi


Ulusal Erişilebilirlik Projesi Yapımı İhale Süreci ile Adım Adım İleriyor
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Ulaşabilirlik Yapım İşi, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
.İHALE KAYIT NUMARASI : 2017/42794
1-İDARENİN
a)ADRESİ :Avşar Mh. Batı Çevre Yolu Bulvarı No: 251/A 46040
Avşar Kampusu Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
b)TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 344 300 12 51 – 0 344 300 12 56
c)ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : yapiisleri@ksu.edu.tr
ç)İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ
İNTERNET ADRESİ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a)NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :Üniversitemiz Avşar, Elbistan, Afşin ve Göksun
kampüslerindeki fiziki mekanlara Engellilere yönelik WC,
Asansör, Hissedilebilir yüzey ve rampa yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)YAPILACAĞI YER :Onikişubat-Elbistan-Afşin-Göksun/
KAHRAMANMARAŞ
c)İŞE BAŞLAMA TARİHİ :Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İŞİN SÜRESİ :Yer tesliminden itibaren 160(Yüzaltmış) takvim günüdür.
3-İHALENİN
a)YAPILACAĞI YER :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi
Batı Çevreyolu Bulvarı 251/A Onikişubat/
KAHRAMANMARAŞ
b)TARİH VE SAATİ : 27.02.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
2
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Yapım işlerinde iş
deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan" (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.
GRUP: BİNA İŞLERİ 1. BII. Grup işler 2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri veya III. Grup
ASANSÖR ELKTRO-MEKANİK İŞLERİ ile Onarım güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait
iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik – Elektronik mühendisliği
Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet
belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş
yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi
sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Avşar Mahallesi Batı
Çevreyolu Bulvarı 251/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı
İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı 251/A
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 nci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Aydın SELÇUK
Y.İ.T.D. Başkan V.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı